Nieuwsbericht

Vergadering Dagelijks bestuur SOESV

donderdag 30 juni 2022

Op 10 juni heeft het dagelijks bestuur van SOESV voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. Op de agenda stonden de financiële rapportage en een update over de voortgang van het ontwikkelwerk. Daarnaast zijn twee belangrijke inhoudelijke thema's besproken: inzage in examens en cesuur. Hieronder wordt kort de standpunten van het bestuur over deze thema’s toegelicht.

1: Inzage in Examens
Er lagen bij het bestuur een tweetal vragen voor. Allereerst de vraag om scholen voorafgaand aan het examen inzage te geven in de vragenbanken. Het bestuur heeft besloten hiervoor geen toestemming te geven. SOESV is een gecertificeerde examenleverancier waarbij scholen gevalideerde examens inkopen. Tevens geven de beschikbare documenten, waaronder het kwaliteitshandboek, het verantwoordingsdocument, examenmatrijzen en kennisbomen voldoende houvast om het onderwijs goed vorm te geven.
Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de vraag of inzage na afloop van het examen door studenten op een andere manier te organiseren is. Hierbij is gekeken naar de uitvoerbaarheid van het eerder vastgestelde protocol maar ook naar de technische mogelijkheden die Remindo biedt. Het bestuur heeft besloten om de inzage anders vorm te geven. Verderop in deze nieuwbrief leest u wat dit concreet inhoudt.

2: Cesuur.
De afgelopen periode zijn er met regelmaat verzoeken van aangesloten scholen gekomen om de cesuur te verlagen bij gemaakte theorie-examens (vooral Optiek). Het dagelijks bestuur heeft aangegeven grote waarde te hechten aan een collectieve afspraak zoals dit bij de start van SOESV ook is afgesproken. Feit blijft dat iedere school ruimte heeft om hierin een aanpassing te doen waarbij de school die keuze zelf moet verantwoorden, bijvoorbeeld richting de Inspectie van het Onderwijs. Het dagelijks bestuur wil dit onderwerp graag bespreken met alle deelnemende scholen. Na de zomer zal hier dan ook op worden teruggekomen.
 
Tot slot wenst het bestuur u een hele fijne zomervakantie toe en ontmoet u graag weer in het nieuwe schooljaar.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

16 apr 2024 14:00 tot 16:00

Ontwikkelgroep Audicien

Online via Teams

18 apr 2024 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams

22 apr 2024 12:00 tot 12:30

Webinar Vervolg werken met flexibele instrumenten, vragen en antwoorden

Online via Teams