Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 5 juli jl

maandag 9 september 2019

Naast het afscheid van Henriette Tatje en Bart Wendrich stond bij de vergadering van 5 juli ook een aantal vaste thema’s op de agenda.
Zo werden de financiën van SOESV besproken, en bleek daarbij uit de voortgangsrapportage dat dat begroting en planning worden nagekomen. Inkomsten en de kosten lopen in de pas met datgene wat er is begroot. De jaarrekening over 2018 is op een haar na gereed. De administratie is bekeken en akkoord bevonden. De accountant legt momenteel de laatste hand aan de stukken. Daarna zal de jaarrekening inclusief goedkeurende verklaring aan het Algemeen Bestuur van SOESV worden aangeboden.
Naast de financiële voortgang wordt ook die van de ontwikkeling van de mbo-exameninstrumenten gemonitord. Uit de bijbehorende rapportage kwam het volgende naar voren:
Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt nalezen, zijn alle proeven van bekwaamheid voor de Optiek-kwalificaties (niveau 2, 3 en 4) inmiddels beschikbaar. Begin juli is een start gemaakt met de ontwikkeling van theorie-examen B1-K2 voor alle drie de niveaus. Dit zal na de zomer verder worden opgepakt. Vervolgens zal ook worden gestart met de ontwikkeling van het theorie-examen bij P3-K2. Ervan uitgaande dat de betrokken inhoudsdeskundigen beschikbaar zijn voor zowel bijeenkomsten als voor tussentijdse inhoudelijke redactie, zal het theorie-examen bij B1-K2 in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar komen via de digitale examenapplicatie Teletoets. Voor het theorie-examen bij P3-K2 streeft SOESV naar vaststelling in het eerste kwartaal van 2020. Ook bij het kwalificatiedossier Audiciens zijn alle proeven van bekwaamheid beschikbaar. Daarnaast is het theorie-examen bij B1-K2 vastgesteld en is een start gemaakt met de ontwikkeling van het theorie-examen bij B1-K3. Last but not least is tijdens de bestuursvergadering ook gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de Contactlensexamens. In april/mei 2019 is het complete CL4-examenpakket opgeleverd: het examenplan met de eindtermen voor theorie en praktijk, de examenmatrijs voor het theorie-examen, het praktijkexamen en de (basis-)vragenbank voor het theorie-examen. De Examencommissie heeft naast deze exameninstrumenten en onderliggende documenten ook een aantal andere aanpassingen goedgekeurd.

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden