Nieuwsbericht

Algemeen bestuur 25 november 2022

woensdag 30 november 2022

Op 25 november is het algemeen bestuur van SOESV voor de laatste keer dit jaar samengekomen. Tijdens de vergadering zijn het activiteitenplan 2023, de meerjarenbegroting 2023-2025 en de voortgangsrapportage besproken en goedgekeurd. Ook heeft het bestuur gesproken over de volgende zaken:

 • Voortgang project Vakschool Schoonhoven waarvoor nu nieuwe examens worden ontwikkeld die na vaststelling zullen worden toegevoegd aan het aanbod van SOESV.
 • Het inzageprotocol voor studenten (zie vorige nieuwsbrief).
 • Terugkoppeling van de besturendag van Examenservices waarbij met name is stilgestaan bij de toenemende behoefte van scholen aan flexibiliteit bij examinering en de gevolgen voor een examenstichting als SOESV.
 • Ontwikkelingen flexibel onderwijs bij de deelnemende scholen. Het beeld is dat het per school en per onderwijsteam verschilt.
 • Terugkoppeling van het brancheoverleg Optiek van 14 oktober 2022 (zie vorige nieuwsbrief).
 • Verzoek NUVO om ondersteuning kwaliteitsstandaard oogmeting; NUVO wil graag dat Optiek net als bij Audiciens een erkend vak wordt. Het bestuur gaat zich inzetten om deze erkenning erdoor te krijgen.
 • Cesuurpercentage: het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur gemandateerd om de cesuur voor de Optiek-examens van 70% terug te brengen naar 60%.

Daarnaast is uitgesproken dat de vaststellingscommissie (VC) nog steeds dringend behoefte heeft aan nieuwe leden. Er zijn inmiddels nieuwe leden vanuit de Vakschool Schoonhoven en vanuit het Deltion College. Maar ook twee van de VC-leden hebben aangegeven mogelijk volgend jaar hun werkzaamheden neer te willen leggen. De uitvoeringsorganisatie blijft daarom inzetten op werving en verzoekt de scholen die nog geen afvaardiging in de VC hebben dringend om in de eigen gelederen te kijken naar geschikte kandidaten. Commissieleden die buiten hun aanstelling om zitting nemen in de VC ontvangen een vergoeding. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

 • Optiek
 • Audicien
 • MSMH

SOESV CL

 • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

28 sep 2023 10:00 tot 14:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams

27 okt 2023 13:00 tot 14:30

Dagelijks bestuur

Online via Teams

27 okt 2023 15:00 tot 16:30

Dagelijks bestuur en CL Branche

Online via Teams